Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

                                                   SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
                                                16–100 SOKÓŁKA OSIEDLE CENTRUM 17
                                Ogłasza przetarg ofertowy na roboty budowlane i przeglądy:
  1. Docieplenie ścian osłonowych podłużnych metodą bezspoinową z malowaniem elewacji ścian szczytowych, wymiana stolarki okiennej na klatkach i w piwnicach, remont balkonów - 5 budynków (ok. 4 470 m2) – termin realizacji – 31.10.2020r.
  2. Przegląd instalacji i aparatów gazowych w ilości 1.911 mieszkań - termin realizacji robót do 31.12.2020r.
  3. Przegląd sprawności wentylacji w ilości 2.480 mieszkań + lokale usługowe - termin realizacji robót do                  31.12.2020 r.
  4. Wymiana drzwi wewnętrznych wiatrołapów – szt. 10.
WADIUM NALEŻY WPŁACAĆ DO GODZ. 1400 do dnia 29.01.2020r na konto Spółdzielni Mieszkaniowej
Os. Centrum 17 PKO BP S.A. o/Sokółka 67 1020 1332 0000 1302 0026 7823
Ze specyfikacją na roboty; informacją, jakie dokumenty ma dostarczyć oferent, przedmiarami robót oraz
wysokością wadium można zapoznać się w Dziale Technicznym ul. Mickiewicza 2B
Szczegółowe informacje: tel.  85 711-34-21.
Wpłatę za specyfikację w kwocie 25,- zł można dokonać w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej Os. Centrum 17.
Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta na roboty ...”  w sekretariacie
Spółdzielni Mieszkaniowej w terminie do 29.01.2020r. do godz. 1400.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2020r. w Dziale Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej
 ul. Mickiewicza 2B w Sokółce.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.
Oferty nie będą zwracane.

OGŁOSZENIE

        Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje lokatorów, że do dnia 16.09.2019 roku należy zakończyć wszelkie roboty związane z remontem centralnego ogrzewania w mieszkaniach.

       Od dnia 17.09.2019 roku MPEC będzie uzupełniał wodę w sieci oraz instalacji wewnętrznej w budynkach Spółdzielni. Zarząd prosi lokatorów o ustawienie pokręteł zaworów grzejnikowych na „4” lub „5” w celu ustabilizowania ciśnienia wody centralnego ogrzewania.

          Niezastosowanie się do w/w zaleceń spowoduje, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa nie będzie ponosiła odpowiedzialności za wynikłe szkody.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sokółce Os. Centrum 17 poszukuje firmy sprzątającej – dotyczy  terenów na Os. Centrum o powierzchni 46 631 m2 oraz terenów przy ul. Kołłątaja; Pocztowej; Ściegiennego; 1–go Maja; Wojska Polskiego o powierzchni 37 601 m2.

ZAKRES USŁUG:

I. W zakresie utrzymania porządku i czystości.

 1. Codzienne sprzątanie śmietników, chodników, jezdni, parkingów, placów zabaw oraz usuwanie piasku z tych płaszczyzn.
 2. Usuwanie na bieżąco w okresie zimowym śniegu i lodu z chodników, przejść, podestów przy klatkach i schodach, tak ażeby prace te były wykonane do godz. 630.
 3. W czasie gołoledzi posypywanie piaskiem chodników i przejść tak, żeby prace te były wykonane do godz. 730.
 4. Odśnieżanie parkingów i zatoczek parkingowych.
 5. Nadzór nad znajdującymi się śmietnikami na zleconym terenie tj. utrzymanie czystości wewnątrz śmietnika oraz zgłaszanie do Działu Technicznego Spółdzielni wywozu ilości nagromadzonych nieczystości (należy zgłaszać tylko całkowicie zapełnione kontenery, pilnować, aby w kontenerach nie znajdowały się pudełka kartonowe oraz przedmioty o większych gabarytach).

II. W zakresie utrzymania zieleni.

 1. Codzienne utrzymanie porządku na terenach zielonych.
 2. Usuwanie przez pielenie trawy i chwastów z placu zabaw, chodników, obrzeży trawnikowych, opasek z płytek chodnikowych wokół budynków.
 3. Przycięcie żywopłotów, krzewów oraz złamanych gałęzi drzew.
 4. Koszenie trawy na terenach zielonych min. 4 razy w roku.

III. W zakresie innych usług.

 1. Rozwieszanie w gablotach ogłoszeniowych informacji przekazanych przez Zamawiającego oraz roznoszenie informacji do lokatorów.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o dostrzeżonych uszkodzeniach elementów budynku, sprzętu zabawowego, ławek oraz wadliwym działaniu instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej itp.
 3. Stała troska o dobro mienia spółdzielczego znajdującego się na terenie zleconych usług.

Szczegółowe oferty wraz z ceną można składać w biurze Spółdzielni Os. Centrum 17 do dnia 15.07.2019r włącznie.

w dniu 23 lipca 2019r. (wtorek) do około godz. 12,00 z powodu awarii urządzeń w kotłowni nie będzie dostawy ciepłej wody w całej Sokółce.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce 

zawiadamia, że sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

odbędzie się w dniu  14.06.2019r. (piątek) o godz. 1700.                                                                                   

Zebranie odbędzie się w hali sportowej  Zespołu Szkół przy  ul. Mickiewicza 11 (Ogólniak) w Sokółce

 z porządkiem obrad jn.: