Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

 • Na jakie prace remontowe w lokalu wymagana jest zgoda Spółdzielni?

Wszystkie przeróbki w lokalach,  takie jak: stawianie lub rozbieranie ścianek działowych, przebudowa balkonów i loggi, zmiany instalacji wod – kan., dostosowywanie grzejników c.o., zabudowa piwnic, poddaszy, zajmowanie pomieszczeń ogólnych (pralnie, suszarnie), mogą być dokonane jedynie za pisemną zgodą Zarządu i przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego.

 • Do kiedy należy opłacać należności za mieszkanie?

Opłaty za używanie lokalu należy wnosić, co miesiąc z góry do 28 dnia każdego miesiąca, przy tym za dzień zapłaty nie uznaje się daty dokonania wpłaty na rachunek lub dokonania przelewu, lecz datę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy lub do kasy Spółdzielni.

 • W jaki sposób można dokonać opłat za mieszkanie?

Wpłat można dokonać gotówką lub kartą w Kasie Spółdzielni (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:30), przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni (67 1020 1332 0000 1302 0026 7823 lub 70 1320 1104 2071 4422 2000 0001) lub przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lokalu (informację o indywidualnym numerze rachunku można uzyskać osobiście w siedzibie Spółdzielni - pokój nr 7 lub 10).

 • Na jakie konto należy wpłacać dopłaty wynikające z rozliczenia wody i centralnego ogrzewania?

Nr konta bankowego jest taki sam, jak dla należności z tytułu korzystania z mieszkania. Można również opłatę na poczet należności za korzystanie z mieszkania powiększyć o kwotę wynikającą z ww. rozliczenia z odpowiednim dopiskiem w treści druku wpłaty/przelewu.

 • Jak uzyskać dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej?

Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej w mieszkaniu można uzyskać po spełnieniu następujących warunków:

- złożenie podania dostępnego w biurze Spółdzielni,

- dokonanie przez mieszkańca Spółdzielni wymiany stolarki okiennej we własnym zakresie i na własny koszt,

- złożenie w sekretariacie faktury oraz specyfikacji.

Zwrot dofinansowania następuje w I kwartale roku następnego po złożeniu podania.

 • Komu mam zgłosić słabą jakość usług sprzątania?

W przypadku uwag dotyczących pracy firm sprzątających, prosimy o kontakt z Działem Technicznym (tel. 85 711 34 21)

 • Czym różni się prawo odrębnej własności od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?

W praktyce różnice są bardzo niewielkie. Obydwa te prawa są bez przeszkód zbywalne (sprzedaż, zamiana, darowizna), dziedziczne, mogą być przedmiotem hipoteki. Różnicą jest to, że osoba posiadająca prawo odrębnej własności posiada dodatkowy udział w nieruchomości wspólnej i odprowadza z tego tytułu podatek od nieruchomości do Urzędu Miasta, który do tej pory odprowadzała za niego Spółdzielnia.

 • Czy można rozliczyć koszty ciepła w trakcie trwania sezonu grzewczego?

Okres rozliczeniowy dla centralnego ogrzewania wyznaczony jest przez daty od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.
Niestety nie mamy możliwości podania kosztu ogrzewania dla Państwa lokalu w trakcie trwania sezonu grzewczego, gdyż nie znamy jeszcze całkowitego kosztu ciepła rozliczanego na podstawie faktur otrzymanych od dostawców energii cieplnej.

 • Jak uzyskać dostęp do konta lokatora za pośrednictwem Internetu?

Osoby zainteresowane wglądem do swojej kartoteki finansowej za pośrednictwem Internetu proszone są o kontakt ze Spółdzielnią w celu dopełnienia formalności związanych z udostępnieniem i korzystaniem z kartoteki czynszowej. Login i hasło do kartoteki finansowej może otrzymać tylko właściciel mieszkania, którego weryfikacja odbywa się na podstawie dowodu tożsamości.

Dostęp do Internetowej Kartoteki Mieszkańca jest płatny 0,40 zł miesięcznie.

 • Co mam zrobić gdy chcę wymienić grzejnik?

Należy wystąpić do Spółdzielni z pisemną prośbą o wyrażenie zgody na wymianę grzejnika.
W piśmie proszę podać takie informacje jak:  dokładną lokalizację grzejnika i ilość ożebrowania. Powyższe informacje są niezbędne Spółdzielni w celu określenia warunków technicznych dla nowego grzejnika. Wszelkie koszty związane z zakupem i montażem nowego grzejnika ponosi lokator.

 •  Kto może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni?

W obradach Walnego Zgromadzenia może uczestniczyć każdy, kto jest członkiem Spółdzielni lub pełnomocnikiem członka.

 • Czy mogę otrzymywać korespondencję na inny adres niż adres mieszkania w Spółdzielni?

Tak, należy zgłosić taką prośbę do Działu Księgowości. Przesyłanie korespondencji na adres nie należący do zasobów Spółdzielni wiąże się z obciążaniem konta lokalu opłatą o równowartości ceny zwykłego znaczka pocztowego za każdy wysłany list. Istnieje również możliwość wysyłki korespondencji elektronicznie na adres e-mail.

 • W jaki sposób mogę zmienić dane związane z ilością osób zamieszkujących w mieszkaniu?

Aby zmienić dane związane z ilością osób zamieszkujących w mieszkaniu należy wypełnić odpowiedni formularz dostępny w biurze spółdzielni oraz na stronie internetowej w zakładce druki do pobrania (https://www.smsokolka.pl/index.php/druki-do-pobrania)