Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce 

zawiadamia, że sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

odbędzie się w dniu  30.06.2017r. (piątek) o godz. 1700 w hali sportowej  Zespołu Szkół

przy  ul. Mickiewicza 11 (Ogólniak) w Sokółce  z porządkiem obrad jn.:

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.
 2. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
 3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania – podjęcie uchwały.
 6. Przedstawienie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia odbytego dnia 29 czerwca 2016r. – podjęcie uchwały
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016r. wraz ze sprawozdaniem finansowym i wnioskiem Zarządu dot. podziału wyniku finansowego za 2016r.
 9. Przedstawienie wniosków z lustracji ustawowej Spółdzielni przeprowadzonej w 2015r. i informacji o ich realizacji.
 10. Przedstawienie informacji z realizacji uchwał przyjętych przez Walne Zgromadzenie w 2016r.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016r,
  b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 r, 
  c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz sposobu podziału wyniku finansowego
      za 2016r,
  d) przyjęcia informacji o realizacji wniosków z lustracji ustawowej Spółdzielni w 2015r,
  e) przyjęcia informacji z realizacji uchwał przyjętych przez Walne Zgromadzenie w 2016r.
  f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
 13. Przedstawienie wniosku o wprowadzenie zmian w Statucie Spółdzielni i przyjęcie tekstu jednolitego.
 14. Przedstawienie wniosku o wprowadzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni
  i przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu.
 15. Informacja Zarządu o złożonych wnioskach przed Walnym Zgromadzeniem w 2017r.
 16. Dyskusja c.d.
 17. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  a) zatwierdzenia zmian w Statucie i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,
  b) zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu,
  c) przyjęcia wniosków zgłoszonych do Walnego Zgromadzenia w 2017r.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.                                                                                    

                                                                                        

Ponadto Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że:

 1. Wszystkie sprawozdania, które będą przedmiotem obrad, zostaną wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni – Osiedle Centrum 17, na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, tj. od dnia 9.06.2017 r. Członkowi przysługuje prawo zapoznania się z tymi dokumentami.
 2. Wszystkie projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, zostaną wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni – Osiedle Centrum 17, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, tj. od dnia 16.06.2017 r. Członkowi przysługuje prawo zapoznania się z tymi dokumentami.
 3. Zgodnie z § 83 ust. 7 statutu Spółdzielni, Członkowie mają prawo zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 30.06.2017 r. Projekt uchwały zgłaszanej przez Członków musi być poparty przez co najmniej 10 Członków Spółdzielni.