Porady prawne:

Radca Prawny - Tadeusz Siergiej

W dniach:
Wtorek: od 7.00 do 13.00
Czwartek: od 7.00 do 11.00


W RAZIE AWARII ZGŁASZAĆ:

 1. JOSZCZYK HENRYK
  konserwator wod. – kan.
  tel. kom.: 502-574-651

 2. HRYNKIEWICZ EDMUND
  konserwator wod. – kan.
  tel.: (85) 711-73-15

 3. GUDALEWSKI TADEUSZ
  konserwator elektryk
  tel.: (85) 711-31-01
  tel. kom.: 507-751-222

 4. SAWOŃ LEON
  konserwator stolarz
  tel. dom: (85) 711-71-19
  tel. warsztat: (85) 711-41-95
  tel. kom.: 502-938-681

 5. KUŁAK JAN
  konserwator „AZART”
  tel.: (85) 711-49-41
  tel. kom.: 603-442-987

Dział techniczny Spółdzielni
Mieszkaniowej pełni dyżury
codziennie:
od godz: 7.00 do 21.00
soboty
od godz: 9.00 do 17.00
tel: (85) 711-34-21 oraz
(85) 711-26-62.

Odwiedzin: 0016780.

A A A

Warunki uzyskania dodatku mieszkaniowego

ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, trzeba spełnić kilka warunków:
1. Osiąganie odpowiedniego  dochodu

Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:

 • 175 proc. kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość najniższej emerytury zmienia się — podlega waloryzacji. Trzeba zatem upewnić się, czy podana kwota jest aktualna.

Od 1 marca 2012 r. najniższa emerytura wynosi 799,18 zł.

Aby obliczyć dochód gospodarstwa domowego, musimy dodać dochody wszystkich osób, które zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

Za dochód uważa się wszelkie przychody ( w tym również z tyt. umów zleceń i umów o dzieło) po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodów nie wlicza się:

 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku (do zasiłku rodzinnego) z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej.

2. Odpowiednia powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu

Normatywna (określona w ustawie) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

 • 35 m2  dla 1 osoby,
 • 40 m2  dla 2 osób,
 • 45 m2  dla 3 osób,
 • 55 m2  dla 4 osób,
 • 65 m2  dla 5 osób,
 • 70 m2  dla 6 osób.


Dodatkowo:

 • jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2,
 • jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub w przypadku gdy niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju* (wymagane: orzeczenie o niepełnosprawności i stosowne zaświadczenie lekarskie lub opinia biegłego), wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.


*O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej (określonej w ustawie) powierzchni o więcej niż:
— 30 proc.
albo
— 50 proc. pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc.

liczba
członków
gosp.
dom.

pow.
normatywna

30%
przekroczenie
pow.
normatywnej

1 osoba 35m² 45,50m²
2 osoby 40m² 52,00m²
3 osoby 45m² 58,50m²
4 osoby 55m² 71,50m²
5 osób 65m² 84,50m²
6 osób 70m² 91,00m²
 1. 3. Udokumentowanie wydatków na zajmowany lokal

Wydatki ponoszone na utrzymanie lokalu to:

 • czynsz
 • opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego (np. opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych),
 • opłaty eksploatacyjne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki płacone przez właścicieli lokali mieszkalnych na koszty związane z nieruchomością wspólną,
 • świadczenia związane z eksploatacją domu jednorodzinnego,
 • inne wydatki wynikające z odrębnych przepisów.

Nie stanowią wydatków wydatki poniesione z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na cele bytowe.

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wydatki przypadające na tę część lokalu lub domu.

Wydatki naliczane i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc (rozliczenia kwartalne, półroczne, roczne) przelicza się na okresy miesięczne.